dane kontaktowe

WORLD KYOKUSHIN BUDOKAI POLAND

ul. Chylicka 12, 04-825 Warszawa

Konto: 42 2130 0004 2001 0856 5509 0001

REGON 367262780, NIP 9522164544    

worldkyokushinbudokai.pl